ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 7/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว