ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว