ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว และสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจที่พึงประสงค์ เจริญเติบโตสมวัย ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ และเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยมีนายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน