เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖