เข้าประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.สระแก้ว)

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.  ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว   เข้าประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.สระแก้ว) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม