เปิดการอบรมขยายผลผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขยายผลผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดสระแก้ว โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว บรรยายให้ความรู้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว และสำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมอาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว