ประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจกิจกรรมการเลือกตั้ง “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับจังหวัด (สระแก้ว) จัดประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจกิจกรรมการเลือกตั้ง “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ณ ห้องประชุมเสมาสระแก้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓๓๖ โรงเรียน ครูผู้กำกับ ดูแล และประสานงาน จำนวน ๒๖ คน นักเรียนจำนวน ๕๐๐ คน