ร่วมงานพิธีเปิดโครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและครอบครัว

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางโสภิต วนิชย์ถนอม นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมงานพิธีเปิดโครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โดมสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์