กิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร” ตอนที่ ๑

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ตอนที่ ๑