ขอความร่วมมือสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season ๕”

จังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือ และเชิญชวนเจ้าหน้าทที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรในสถานประกอบการ สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกกลุ่มวัยที่สนใจ สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season ๕” โดยสมัครลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และบันทึกสะสมแต้มสุขภาพ (Health Point) ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม วันที่ ๒๕๖๖ – วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีเป้าหมาย ๑๕๐ วัน ๑๕ ล้านแต้มสุขภาพ