ออกข้อบังคับโดยมิชอบ

มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับให้ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการพ้นจากตำแหน่งเมื่อถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ถือเป็นการออกข้อบังคับที่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้เพราะผู้ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงยังมิใช่ผู้กระทำผิด