คัดลอกผลงานตนเอง

อาจารย์มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คัดลอกผลงานวิจัยของตนเองที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารมาก่อนแล้ว โดยไม่มีการอ้างอิง ถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย