การวินิจฉัยผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ

การวินิจฉัยผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับต้องพิจารณาคือสำเร็จการศึกษาตามวุฒิที่กฎหมายกำหนด หรือมีอายุครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหากเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสำเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้ว