ประกาศจุดยืนในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  ในฐานะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกาศจุดยืนในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กรณีลาออก ต่อที่ประชุมผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว ที่จะถือปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖