โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้ความรู้หัวข้อ “การตั้งเป้าหมายในชีวิตและการรู้จักหน้าที่ของตน” ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  รุ่นที่ ๑ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วที่ ๑ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว