ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ในการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเเรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีทีมที่เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้  ๑. อำเภอวัฒนานคร  ๒. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว  ๓.โรงเรียนวังหลังวิทยาคม   ๔. ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา อ.วัฒนานคร ๕. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว  ๖. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ๗.โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ๘. จังหวัดสระแก้ว ๙. บริษัทน้ำตาลและอ้อยภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ๑๐. ชุมชนบ้านไผ่งาม อ.โคกสูง ๑๑. โรงเรียนท่าเกษมพิทยา และ ๑๒. อำเภอโคกสูง