ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๖

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะอนุกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนประกอบการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๖ จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และคณะอนุกรรมการเยี่ยมบ้านจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว อำเภอตาพระยา อำเภออรัญประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๖ จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔ ราย ดังนี้ ๑. นางสาวจันทร์จิราพร ชาวด่าน โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา ๒. นายธนกร แสนทวีสุข โรงเรียนซับม่วงวิทยา อำเภอตาพระยา ๓.นายธีรเมธ อินทร โรงเรียนทัพราชวิทยา อำเภอตาพระยา และ ๔. นางสาวศศิมา สุภาษร โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ