ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 28 กันยายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561 – 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีนายศิระพจน์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ประมาณ 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1 กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดสระแก้ว
2.พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
3.ประเมินผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน ลักษณะตัวชี้วัดของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
4.เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
5.กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
6.วางแผนการจัดการศึกษาพิจารณาเสนอการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
ทั้งนี้สามารถรับชมสรุปผลการประชุมฯในรูปแบบวีดีทัศน์ ได้ที่ https://youtu.be/GEuNQi-vP30

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน