ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบิกเงินในบัญชี“กิจกรรมโรงเรียน” แต่มีหลักฐานประกอบการจ่ายเงินไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่เบิกไป จำนวนเงินที่ไม่มีหลักฐานประกอบการจ่าย ย่อมเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ