ใช้เงินโรงเรียนซื้อรถยนต์ส่วนตัว

ผู้อำนวยการโรงเรียนนำเงินซึ่งผู้ปกครองบริจาคตามความสมัครใจ ไปซื้อรถยนต์ตู้โดยใช้ชื่อของตนเอง เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้ได้ประโยชนืที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ