สิบสี่พฤษภาสองห้าหกหก

การเลือกตั้งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งข้าราชการครูต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่