การเปิดเผยข้อมูลกับประชาธิปไตย

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทำให้ประชาชนได้รู้สภาพความเป็นจริงของการปกครอง สามารถตรวจสอบการปกครองของรัฐ และได้ทราบข้อเท็จจริงในการใช้อำนาจรัฐในแต่ละเรื่อง