ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่ศิษย์รัก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๘๕ ราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดีที่ศิษย์รัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลคัดเลือกครูผู้สอนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่ศิษย์รัก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๘๕ ราย

กำหนดมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “ครูดีที่ศิษย์รัก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สถานที่หน่วยจัดงานวันครูแต่ละอำเภอกำหนด หรือสถานที่ตามหน่วยจัดงานวันครูต้นสังกัดกำหนด

โดยสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตอำเภอใดให้เข้ารับเกียรติบัตร ณ หน่วยจัดงานวันครูประจำอำเภอนั้น หรือสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานใดให้เข้ารับเกียรติบัตร ณ หน่วยจัดงานวันครูที่ต้นสังกัดกำหนด

ขอให้ท่านที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ประสานไปยังหน่วยจัดงานประจำอำเภอ หรือหน่วยจัดงานของ สังกัดท่านเพื่อสอบถามรายละเอียดกำหนดการในการเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1WPnrTxFysiPW1xlZoiaFJDnAPPRktX7A?usp=sharing