การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” การใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (Provincial Education management support System : Pmss) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System) : Smss และระบบบริหารจัดการสารสนเทศภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล (Smart School) ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.ปรัชญวรรณ วนานันท์ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไซต์ จำนวน ๖๑ คน และประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๙๓ คน