ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวนงค์นุช บุตสนาม และนางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมชลจันทร์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นการประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการและกิจกรรมด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการทำงานเชิงพื้นที่