การคัดเลือกครูผู้สอนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่ศิษย์รัก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนร่วมเสนอรายชื่อครู
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่ศิษย์รัก” โดยจัดส่งแบบเสนอรายชื่อครู ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว **ผู้ประสงค์ที่จะเสนอรายชื่อครูเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่ศิษย์รัก”
ให้จัดทำแบบเสนอรายชื่อครูโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งมีผู้ลงนามรับรองข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศ
ทั้งนี้ ครูที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่สามารถเสนอชื่อตนเองได้ ดาวน์โหลดประกาศและแบบเสนอชื่อที่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว