เปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและการศึกษาต่อ (JOB FAIR 2023)

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๕ น.ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและการศึกษาต่อ (JOB FAIR 2023) พร้อมทั้งบรรยายทิศทางการศึกษาของเด็กไทยในอนาคต โดยมี นายวิษณุ เกิดในหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา กล่าวต้อนรับ นายวีระศักดิ์  พุทธิไสย ผู้ประสานงานภาค มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวรายงานการจัดงาน ในการนี้ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้พูดคุยทิศทางโอกาสทางการศึกษาตามนโยบายการทำงานของมูลนิธิฯ พร้อมพบปะนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และในเวลา ๑๐.๕๐ น. ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม THAPRAT OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนทัพราชวิทยา ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานกิจกรรมนักเรียน และให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง และนางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมด้วย