ประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อนักเรียนจากบัญชีรายชื่อที่ส่งมาจากแต่ละจังหวัดตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๖ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ในระดับภาค โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และรองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ในระดับพื้นที่ และผู้แทนศึกษาธิการภาค ๙ เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อนักเรียนทุนฯ จำนวน ๑๕ ราย  ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว