สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้โครงการ การป้องกันปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมในวัยรุ่น
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เนื่องจากในสังคมปัจจุบัน มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน ที่จะทำให้นักเรียนมีปัญหา นักเรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน เป็นวัยที่กำลังพัฒนาทุกด้าน และควรที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูกต้อง ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนเกิดความสับสน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ขึ้น เช่น ปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ปัญหาการใช้สารเสพติด ปัญหาทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ปัญหาบุคลิกภาพ ทำให้มีความประพฤติผิดปกติ พฤติกรรมแปลก ๆ ตามมา ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงกำหนดให้จัดโครงการนี้ขึ้น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมเป็นครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 120 คน รูปแบบการประชุมเป็นลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปราย นำเสนอผลการดำเนินงาน แนวทางการจัดกิจกรรม สภาพความสำเร็จ การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดประชุมสนับสนุนวิทยากรจาก นายนพอนันต์ รักษาศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว