การแสดงวิสัยทัศน์ ผอ.รร.ที่ขอย้ายสถานศึกษา

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาประเมินวิสัยทัศน์ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการให้ผู้บริหารที่มีความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา ได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วพิจารณาประกอบการขอย้าย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สกสค.สระแก้ว เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหารที่มีความประสงค์ขอย้ายและมาแสดงวิสัยทัศน์จำนวน 43 คน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน