ภารกิจ ศธจ.รายการวิทยุ 103.25 MHz.เรื่องแนะนำ

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษาในระดับการสึกษาขั้นพื้นบานและอาชีวศึกษา
ในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมระดมความคิดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน กว่า 30 หน่วยงานหลัก
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close