ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งสป.เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งคำสั่งที่ 2182/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close