ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งสำเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการทำน้ำอภิเษกของจังหวัดโดยสามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือดังกล่าวได้ที่ http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=9905 หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close