วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  : เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ คงอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีศักยภาพแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน

พันธกิจ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว :
       1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องอื่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้มีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีศักยภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการพัฒนากำลังคนในจังหวัดสระแก้วให้มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของชาติ

      2. เสริมสร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Education) รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน

      3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐานเพื่อให้มีสมรรถนะและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

       4. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

        5. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามกรอบการประเมินผลตามนโยบายของหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และรายงานผลต่อสาธารณชนพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว

*ค่านิยมร่วม “ทำงานเป็นทีม บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มุ่งมั่นสร้างคนคุณภาพเพื่อความมั่นคงของชาติ”

 

Close