สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เริ่มปฏิบัติงานที่อาคารใหม่ วันที่ 5 มิถุนายน 2560
โดยมีนายไสว สารีบท เป็นศึกษาธิการจังหวัด
และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี เป็นรองศึกษาธิการจังหวัด

มีกลุ่มงาน 7 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1.กลุ่มบริหารงานบุคคล
2.กลุ่มอำนวยการ
3.กลุ่มนโยบายและแผน
4.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
5.กลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
6.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
7.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และ 1 หน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีงาน คุรุสภา เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู รวมอยู่ด้วย

Close