ดร.ไสว สารีบท
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๒๔ ป.กศ. วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
พ.ศ.๒๕๒๖ พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง
พ.ศ.๒๕๓๐ ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.๒๕๔๒ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.๒๕๔๙ น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.๒๕๕๖ ศษ.ด สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย

 

ประวัติการทำงาน
๑ มิถุนายน ๒๕๒๔ ครู ๑ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว สปอ.กบินทร์บุรี สปจ.ปราจีนบุรี
๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สปอ.กบินทร์บุรี สปจ.ปราจีนบุรี
๖ มิถุนายน ๒๕๓๔ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สปอ.กบินทร์บุรี สปจ.ปราจีนบุรี
๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สปอ.กบินทร์บุรี สปจ.ปราจีนบุรี
๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกบินทร์บุรี สปอ.กบินทร์บุรี สปจ.ปราจีนบุรี
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอประจันตคาม สปอ.ประจันตคาม สปจ.ปราจีนบุรี
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพรหมบุรี (ระดับ ๘) สปอ.พรหมบุรี สปจ.สิงห์บุรี
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
……พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปัจจุบัน  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๕ ธันวาคม ๒๕๓๓ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
๕ ธันวาคม ๒๕๓๕ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)