ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นายดำรง  มูลรัตน์

ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์

ระดับ  ชำนาญการพิเศษ

นางมาลี  พิณสาย
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
ระดับ  เชี่ยวชาญ

นางศิริพร งามจั่นศรี
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปราณี เชื้อชาติ
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ

นางระพีพรรณ ทินโชคชัย
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐวรา เอกฉัตร

ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์

ระดับ  ชำนาญการพิเศษ

Close