ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวพิมสาย  จึงตระกูล
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ