ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนัธนรินทร์  ปู่ชู

ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล

ระดับ  ชำนาญการพิเศษ

นางโสภิต วนิชย์ถนอม

ตำแหน่ง  นิติกร

ระดับ   ชำนาญการพิเศษ

นายวรัญญู บัวอินทร์

ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล

ระดับ  ชำนาญการพิเศษ

นางพรรณี เจริญพจน์

ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล

ระดับ  ชำนาญการพิเศษ

นางวนิดา  ด่านระงับ

ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล

ระดับ  ชำนาญการ

นายบรรจง  สระดอน

ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล

ระดับ  ปฏิบัติการ

นายเศกสรร  นันทะเทศ

ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล

ระดับ  ปฏิบัติการ

Close