ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายสาคร  โห้วงศ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ