ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวอรนุช นิสังกาศ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

 

นักประชาสัมพันธ์

นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยธุรการ การเงิน บัญชี

นางสาวพัชยา ทวีแสง