การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
 เชื่อมโยงข้อมูล(Links)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน O1-O6 ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ข้อมูลผู้บริหาร
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
อำนาจหน้าที่
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ข้อมูลการติดต่อ
>>คลิกอ่านรายละเอียด<<
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
O8-O9 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
Q&A
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
Social Network
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  O10 –O12
แผนดำเนินงานประจำปี
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
O14 –O17
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
E – Service
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ O18 – O20
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
O21 – O24
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  O25 – O28
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส O29 – O33
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
10 การป้องกันการทุจริต (Anti–Corruption Practice)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   O34 –O41
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  O42 – O48
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
มาตรการป้องกันการรับสินบน
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>
ข้อมูลโดย : กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
Close