ผู้เขียน: นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นางสาว…

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง)

วันที่ 29 มิถุนายน 25643 สำนัก…

ทีมผู้บริหาร ศธจ.สระแก้ว พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และข้าราชการในสังกัด ออกติดตามร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในการออกตรวจเยี่ยมระดับจังหวัดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสาว…

ศึกษานิเทศติดตามและประเมินผล ออกติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียน เขตอำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 …

การประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑…

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมรับมอบนโยบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบทางไกล

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 4 สำนัก…

ข่าวที่ผ่านมา