ผู้เขียน: นโยบายและแผน ศธจ.สระแก้ว

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาว…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ต้นแบบระดับประเทศ

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสมา…

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดสระแก้วตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13…

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสมาน…

การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวก…

ข่าวที่ผ่านมา