วันข้าราชการพลเรือน

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้กำหนดวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก คือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๒ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว สำนักงาน ก.พ.จึงได้จัดงาน วันข้าราชการพลเรือนขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๓ เป็นต้นมา