ITA MOESK2019

การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (26 มิ.ย. 2562)

 

::: คู่มือประเมิน ITA 2562 :::

 

หัวข้อ หัวข้อย่อย รายการ
1.ข้อมูลพื้นฐาน

 

– โครงสร้าง

– ข้อมูลผู้บริหาร

– อำนาจหน้าที่

– แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

 

– ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– โครงสร้าง

– ข้อมูลผู้บริหาร

– อำนาจหน้าที่

– แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562  – 2565

– แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564)

– แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

– ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

– พระราชบัญญัติ

– พระราชกฤษฎีกา

– กฎกระทรวง

– ประกาศ

– ระเบียบ

– มติคณะรัฐมนตรี

 2.ข่าวประชาสัมพันธ์ – ข่าวประชาสัมพันธ์ – ข่าวประชาสัมพันธ์
 3.การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

– Q&A

 

 

 

– Social Network

– เว็บบอร์ด

– ขอคำปรึกษา/คำแนะนำ/ร้องเรียน ร้องทุกข์

– ถาม-ตอบ

– ติดต่อสอบถาม

https://www.facebook.com/suksathikansakaeo/

 4.แผนดำเนินงาน – แผนดำเนินงานประจำปี

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

– รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

– แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

– รายงานประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

– รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 5.การปฏิบัติงาน

 

– มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

– คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม

– ข้อมูลการอนุมัติให้ยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา

– คู่มือปฏิบัติงานบริหารจัดการเงินอุดหนุน สำหรับเจ้าหน้าที่

– คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 6.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 6 เดือน

– รายงานประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 7.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

 

– ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

– ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ)

– ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเว็บไซต์ ศธ)

– ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– เดือนเมษายน 2562

– เดือนพฤษภาคม 2562

– การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 8.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

– แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 – 2565

– แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 – 2565

– แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 – 2565

– แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

– หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

– เอกสารด้านการบริหารงานบุคคล

– กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ

– รายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ของ (กศจ.) พ.ศ. 2559

 9.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

– ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
– ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 10.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

– ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

– แบบรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสอบถามข้อมูล

– การพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

– การประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

 11.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

– ปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามอนุมัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

– งานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 12.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

– การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

– แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– มาตรการป้องกันการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 13.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

– การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม พ.ศ. 2562

– การติดตามการขยายผลการอบรมเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

– รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไมทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1

– รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไมทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 2

– นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

– งานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

– การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภูมิภาค

– สรุปรายงานผลการจัดโครงการเรื่องการนำลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษา

– การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 14.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

– แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 

– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 15.มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

– มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

– มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 

– มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

– มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

– มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

– มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

 

– มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

– มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

– มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

– การพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

– มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

– เอกสารเผยแพร่ประเด็นข้อตรวจพบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การปฏิบัติตามกฏระเบียบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดข้อผิดพลาดการทุจริต ประพฤติมิชอบ

– แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (E-Auction)

– คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคา

– มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– มาตรการป้องกันการรับสินบน

– ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่

– มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

– คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

– ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562

– มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

– ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562

– แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

– หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือรับรองในการขอรับการตรวจลงตราประเภท NON – IMMIGRANT รหัส ED เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนอกระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ