ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

ด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้

          ๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

          ๒. วันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๖

          ๓. วันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี วันที่ ๔-๗ เมษายน ๒๕๖๖

          ๔. วันลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

          ๕. วันยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง (ทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖