การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยแพลตฟอร์ม Canva For Education


(ช่วงเช้า)


 

   (ช่วงบ่าย)

ข่าวที่ผ่านมา