เรื่อง คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภาประจําปี 2564


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการด้านความสะดวก รวดเร็ว ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้านจริยธรรม คุณธรรมที่พึงมีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการโดยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับนำไปพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้นค่ะ


ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ได้ที่ https://suandusitpoll.dusit.ac.th/online-survey/ksp64 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

คลิกที่เอกสารเพื่อร่วมตอบแบบสอบถามความพึ่งพอใจฯ


ข่าวที่ผ่านมา