การประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในชั้นเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)